Verlofregels

VERLOF

Aanvraagformulier verlof en uitleg

Verlof en Vakantieregeling
Onze school hoort, wat betreft de regio-indeling voor de vakantieregeling, tot de regio Midden Nederland. De vakanties voor dit schooljaar leest u in de jaarkalender/ onder het kopje vakantieregeling. Buiten deze regeling mag de school geen extra verlof verlenen, behalve in uitzonderlijke gevallen:

  • Voor de vervulling van plichten die voortvloeien uit levensovertuiging of godsdienst.
  • Vakantieverlof vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders/verzorgerswaardoor het onmogelijk is binnen de schoolvakanties op vakantie te gaan. Bij vakantieaanvragen moet een werkgeversverklaring van de betreffende ouder/verzorger worden bijgevoegd. Dit verlof moet twee maanden van tevoren worden aangevraagd en kan maximaal tien dagen bedragen. Het wordt slechts één
    maal per jaar verleend. Extra vakantieverlof mag niet in de eerste weken na de zomervakantie worden verleend. Ook mag geen extra verlof worden gegeven om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan of om files te vermijden.
  • Verlof in het geval van bijzondere familieomstandigheden. Elke aanvraag wordt apart door de schoolleiding bekeken. De ouders/verzorgers dienen extra verlof van tevoren schriftelijk aan te vragen.Over de toekenning van verlof van minder dan tien dagen beslist de schoolleiding en deze geeft daarvan een schriftelijke reactie aan de ouders/verzorgers. In geval van twijfel wordt advies ingewonnen bij externe instanties.Over het toekennen van meer dan tien dagen vakantieverlof of bij verlof wegens gewichtige omstandigheden beslist de leerplichtambtenaar. Dit moet ruim van te voren worden aangevraagd. De leerplichtambtenaar beslist minimaal een maand van te voren. De registratie van het verlof wordt in de leerlingendossiers bijgehouden. VERWIJDERING VAN LEERLINGENSchorsing en/of verwijdering van leerlingen
    Er kunnen zich omstandigheden voordoen, waardoor het bestuur besluit een leerling tijdelijk de toegang tot de school te ontzeggen. Indien nodig kan zelfs worden overgegaan tot definitieve verwijdering van een leerling van school. Hiervoor zijn regels opgesteld die op school ter inzage liggen.