Medezeggenschaps Raad (MR)

Ouderbetrokkenheid en Medezeggenschap.
 
Op velerlei manieren proberen we de ouders bij de school te betrekken, dit kan o.a. door in de Medezeggenschaps Raad plaats te nemen.
 
De MR vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar. Op deze avonden worden actuele punten behandeld.
 
Op deze manier proberen we met elkaar onze school vorm en inhoud te geven. Dit kan gaan over praktische zaken als
 
Wij vinden het fijn als u met ons meedenkt! U kunt altijd een van de leden aanspreken of mailen  als u ideeën heeft voor de volgende vergadering of een vraag over wat er speelt op school. Mocht u dus een idee, vraag, klacht of opmerking hebben, horen we het graag want als we het weten, kunnen we er iets mee doen!
 

Wat doet de MR?

 
Wat is een MR
 
Een medezeggenschapsraad is een orgaan voor inspraak in het gevoerde schoolbeleid.
 
In de MR zijn verschillende belangen vertegenwoordigd:

 • De ouders van de leerlingen
 • De leerkrachten

 
Voor een goed functionerende school is overleg nodig tussen ouders, leerkrachten en directie.
In de vergaderingen die minimaal zes keer per jaar gepland worden, wordt dan ook gesproken over belangrijke onderwerpen die de leerlingen, ouders en leerkrachten aan gaan. Voorbeelden zijn: de huisvesting, veiligheidsprotocol, formatie (indeling van uren en leerkrachten per schooljaar), communicatie, etc.
 
Directie
Gesprekspartner van de MR is de directie van onze school; Alette Osinga. Op uitnodiging van de raad woont ze gedeeltelijk de vergaderingen bij, zodat er direct gecommuniceerd kan worden.
 
De GMR
De GMR is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Onze school is aangesloten bij Vereniging Christelijk Onderwijs “de Kring”. In een GMR zitten van elk van de 13 scholen van “de Kring” twee afgevaardigden van elke MR, een iemand uit de personeelsgeleding en een iemand uit de oudergeleding. Op de beginpagina van de MR kunt u lezen wie van onze school in de GMR zit.
 
In een GMR vergadering komen alleen bovenschoolse onderwerpen aan de orde, zoals het vakantierooster, beleidsplannen voor het personeel, bestuursformatieplannen, etc.
Er is steeds een terugkoppeling van en naar de Medezeggenschapsraden.
Gesprekspartners van de GMR zijn de bovenschoolse directeuren van “de Kring”: Dhr. De Kock en Dhr van Kapel
 
Wat doet de MR
De MR praat over alles wat de school aangaat. Belangrijke besluiten, die de directie wil nemen, moeten worden voorgelegd aan de MR. Andersom kan de MR elk standpunt, dat zij heeft, kenbaar maken aan de directie. Dit kan de MR gevraagd én ongevraagd doen. De directie heeft vervolgens de plicht om op deze voorstellen te reageren binnen drie maanden.
 
De MR praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. Dit ligt wettelijk vast in twee vormen van recht, dat de MR heeft:
 
– Het adviesrecht;
– Het instemrecht.
 
Adviesrecht wil zeggen, dat de directie serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Een dergelijk advies hoeft niet zondermeer overgenomen te worden door het bestuur. Voor een aantal besluiten, die onder het adviesrecht vallen, geldt dat de MR wèl instemmingsrecht heeft over de gevolgen van beslissingen, die de directie neemt (zeker als dit tegen het advies van de MR in zou gaan!).
 
Instemmingsrecht wil zeggen, dat besluiten waarop dit recht van toepassing is, door de directie niet genomen kunnen worden zonder instemming van de MR.
 
Stemt de MR niet in met het voorstel dan kan de directie twee dingen doen. In de eerste plaats kan de directie het besluit zo wijzigen dat de MR er wel mee kan instemmen. In de tweede plaats kan de directie het geschil voorleggen aan een geschillencommissie.
De MR kan alleen goed van deze rechten gebruikmaken als zij tijdig, voldoende en juiste informatie ontvangt. Ook dit is wettelijk geregeld via de Informatieplicht van de directie ten opzichte van de MR. Minimaal eenmaal per jaar moet de directie de MR informeren over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en de beleidsvoornemens voor het komende jaar. Dit informeren moet tijdig gebeuren, opdat de MR voldoende tijd heeft om zich te beraden, advies in te winnen en te overleggen.
 
Welke rechten heeft de MR
 
Onderverdeeld in Instemmingsrecht en Adviesrecht zoals bovengenoemd uitgelegd komt het in grote lijnen op het volgende neer:
 
De MR heeft instemmingsrecht voor de volgende soorten van beslissingen (niet uitputtend):
 

 • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school.
  (bijvoorbeeld van traditioneel naar Montessori-onderwijs)
 • Vaststelling of wijziging van het schoolplan, het leerplan en het zorgplan. Onderwerpen hierin zijn onder meer: toelatingseisen, leerstof, duur van de opleiding;
 • Vaststelling of wijziging van het beleid over de ondersteunende werkzaamheden
  van ouders;
 • Vaststelling of wijziging van het schoolreglement en de schoolgids
 • Vaststelling of wijziging op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.

 
De MR heeft Adviesrecht voor de volgende soorten van beslissingen (niet uitputtend):
 

 • Verandering van de grondslag van de school (bijv. van katholiek naar openbaar);
 • Bestemming van de middelen, die de school van de overheid of anderen (met uitzondering van de vrijwillige ouderbijdrage. Hiervoor is de OR verantwoordelijk);
 • Inkrimping, beëindiging of uitbreiding van de werkzaamheden op de school;
 • Fusie met een andere school;
 • Beleid inzake aanstelling of ontslag van de schoolleiding;
 • Beleid ten aanzien van de toelating en verwijdering van leerlingen;
 • Regeling van de vakantie;
 • Nieuwbouw of grote verbouwing van de school;
 • Beleid ten aanzien van het onderhoud van de school.

 
De twee geledingen in de MR hebben één gemeenschappelijk doel: het optimaal functioneren van de school. Verreweg de meeste bevoegdheden worden dan ook door de MR als geheel uitgeoefend. Maar soms wordt een besluit genomen dat voor de ene geleding zwaarder telt dan voor de andere. In dat geval heeft de één instemmingsrecht en de ander adviesrecht. Als een besluit meer betrekking heeft op het personeel, geldt over het algemeen dat de personeelsgeleding van de MR meer rechten heeft dan de oudergeleding. Andersom geldt dat de oudergeleding over het algemeen meer rechten heeft bij besluiten, die vooral betrekking hebben op de leerlingen.

MR jaarverslag

Lees hier het MR jaarverslag van 2022-2023.